SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZADRUGE SONČNIH ELEKTRARN SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Predmetni splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti strank in določajo pogoje, postopke in sklepanje posojilnih pogodb v zvezi s posojili, ki jih ZADRUGA SONČNIH ELEKTRARN SLOVENIJE (v nadaljevanju ZSES) sklepa a s fizičnimi in pravnimi osebami za namen financiranja nakupa in zgradnje sončnih elektrarn.

ZSES se ukvarja z dejavnostjo prodaje, izgradnje in vzdrževanja sončnih elektrarn za proizvodnjo električne energije, ki so med drugim sestavljene iz sončnih panelov. ZSES s posojili pravnih in fizičnih oseb, pridobljenimi s sklenitvijo posojilnih pogodb, sklenjenih v skladu s temi splošnimi pogoji, pridobi sredstva za delno financiranje nakupa in izgradnje sončnih elektrarn na območju R Slovenije. Sredstva, pridobljena s posojili pravnih in fizičnih oseb, pridobljenimi s sklenitvijo posojilnih pogodb, sklenjenih v skladu s temi splošnimi pogoji, bodo namenjena izključno za financiranje nakupa in izgradnjo sončnih elektrarn v R Sloveniji v smeri okoljsko odgovornega razvoja.

II. POGOJI IN POSTOPEK SKLENITVE POSOJILNE POGODBE

2. člen

ZSEE na svojih spletnih straneh, javnih občilih in na drug primeren način objavlja ponudbe za zagotovitev financiranja izgradnje sončnih elektrarn, ki jih izgradi in upravlja ZSES. V razpisu so objavljeni bistveni elementi in značilnosti posamezne sončne elektrarne (npr. število in značilnosti modulov, lokacija in drugo). Razpis predstavlja povabilo s sklenitvi posojilne pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami, pod pogoji teh splošnih pogojev in razpisa.

Zainteresirani fizični ali pravni osebi, ki ZSES posreduje povpraševanje glede sklenitve pogodbe v skladu s posameznim razpisom, ZSES posreduje ponudbo za sklenitev posojilne pogodbe, ki vsebuje vzorec posojilne pogodbe z vsebovanimi roki in pogoji za sklenitev in realizacijo ter te splošne pogoje, ki veljajo za pogodbeno razmerje, ki bo nastalo s sklenitvijo posojilne pogodbe. Ponudba za sklenitev pogodbe je veljavna v roku, ki je naveden v ponudbi. ZSES samostojno izbira, s kom od zainteresiranih uporabnikov bo glede na potrebna sredstva za izgradnjo in nakup posamezne elektrarne sklenila posojilno pogodbo. Če se ZSES odloči, da ne obstaja več potreba po sklenitvi posojilne pogodbe po posameznem projektu (razpisu) bo uporabnika o tem prav tako obvestila o roku 5 dni ter mu v primeru, ko obstaja za to možnost in potreba, obvestila o morebitnih drugih odprtih razpisih za sklenitev posojilnih pogodb za izgradnjo in nakup druge sončne elektrarne.
Ponudba za sklenitev posojilne pogodbe, ki jo ZSES posreduje zainteresirani fizični ali pravni osebi po drugem odstavku tega člena, vsebuje opredelitev sončne elektrarne, za financiranje nakupa in izgradnje katere se sklepa posojilo, znesek posojila, višino obrestne mere in rok vračila posojila ter podatke o TRR, na katerega bo posojilodajalec nakazal znesek posojila.
Zainteresirana fizična ali pravna oseba, ki ji je ZSES posredovala ponudbo za sklenitev posojilne pogodbe po drugem odstavku tega člena (v nadaljevanju: uporabnik) lahko znesek posojila nakažejo ZSES v času veljavnosti ponudbe za sklenitev posojilne pogodbe na TRR, naveden v ponudbi.
Posojilna pogodba se sklepa za minimalni znesek 500,00 EUR oziroma večkratnik tega zneska, v odvisnosti od povpraševanja zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki ga je na podlagi razpisa prejela ZSES. Posojilna pogodba se po teh splošnih pogojih sklepa največ za znesek 10.000,00 EUR.
Šteje se, da je posojilna pogodba sklenjena z dnem, ko ZSES prejme na TRR znesek posojila, naveden v ponudbi pod pogoji posredovane ponudbe, v kolikor ZSES prejme znesek, naveden v ponudbi v roku veljavnosti ponudbe. Po prejemu zneska nakazila pod temi pogoji ZSES uporabnika v roku 5 delovnih dni povabi k podpisu pisne posojilne pogodbe na sedežu zadruge oziroma mu posreduje z njene strani podpisano posojilno pogodbo na naslov, naveden v povpraševanju. Tudi v kolikor uporabnik ZSES ne vrne s svoje strani podpisane posojilne pogodbe, se šteje, da je ta sklenjena pod pogoji ponudbe, povpraševanja in teh splošnih pogojev.
Če uporabnik ZSES nakaže znesek, ki presega znesek, naveden v uporabniku s strani ZSES posredovani ponudbi ali če uporabnik nakazilo izvede po poteku roka veljavnosti ponudbe, mu ZSES tako prejeti znesek vrne v roku 5 delovnih dni oziroma mu glede tega zneska posreduje novo ponudbo za sklenitev posojilne pogodbe.

III. POGOJI POSOJILNE POGODBE, VRAČILO GLAVNICE IN OBRESTI

3. člen

Posojilna pogodba med uporabnikom in ZSES je sklenjena za določen čas, in sicer za obdobje, navedeno v ponudbi in posojilni pogodbi. V času trajanja pogodbe nobena stranka nima pravice predčasno odstopiti od pogodbe, razen v primeru kršitev nasprotne pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v teh splošnih pogojih.

Stranki lahko kadarkoli sporazumno razvežeta sklenjeno pogodbo. Pobudo za sporazumno razvezo pogodbe lahko da vsaka pogodbena stranka nasprotni stranki pisno. V primeru sporazumne razveze stranki v sporazumu o razvezi pogodbe določita pogoje in posledice razveze, t.j. čas prenehanja pogodbenega razmerja ter pogoje za vračilo preostalega zneska posojila. V primeru predčasne sporazumne razveze pogodbe je uporabnik upravičen do vračila nevrnjenega dela glavnice ter neplačanih pogodbenih obresti do dneva razveze pogodbe, v roku 60 dni od dneva prenehanja pogodbenega razmerja.

Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe v primeru kršitev pogodbenih določil in določil teh splošnih pogojev, če nasprotno stranko pred tem opozori na kršitev in ji določi rok 15 dni, da grajano kršitev odpravi, pa nasprotna stranka takemu pozivu za odpravo kršitve ne sledi tudi v tako določenem roku za odpravo. V takem primeru lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe na način, da o odstopu pisno obvesti nasprotno stranko. Pogodba v tem primeru preneha z dnem vročitve odstopa nasprotni stranki. V primeru predčasnega odstopa od pogodbe je ZSES dolžna vrniti uporabniku prejet zneske posojila ter do dneva prenehanja pogodbe natekle pogodbene obresti, v roku 15. dni od dneva prenehanja pogodbe zaradi dostopa, na TRR uporabnika. Pogodbi zvesta stranka je v primeru prenehanja pogodbe zaradi kršitev nasprotne stranke upravičena do povračila škode, ki nastane zaradi predčasnega prenehanja pogodbe v skladu s pravili o povračilu pogodbene odškodnine.

4. člen

ZSES bo uporabniku vrnila prejeto glavnico posojila po poteku obdobja, za katerega je bila sklenjena posojilna pogodba.

ZSES bo uporabniku plačala obresti v višini pogodbeno dogovorjene obrestne mere, določene v ponudbi ZSES in sklenjeni posojilni pogodbi (katerih višina je odvisna od obdobja, za katerega je sklenjena posojilna pogodba). ZSES bo uporabniku izplačala pogodbene obresti enkrat letno, najkasneje do zadnjega dne v koledarskem mesecu, ki je enak mesecu, v katerem je bila posojilna pogodba sklenjena. Plačilo pogodbenih obresti bo ZSES izvedla na TRR uporabnika v R Sloveniji, ki je naveden v posojilni pogodbi oziroma na TRR v R Sloveniji, katerega je uporabnik ZSES sporočil pisno s priporočeno pošto tekom trajanja pogodbenega razmerja. ZSES bo spremembo podatkov o TRR upoštevala le, če bo podatke o tem prejela najmanj 15 dni pred predvidenim datumom izplačila pogodbenih obresti.

Če je uporabnik fizična oseba, bo ZSES izvedla predpisane aktivnosti in odtegljaje v skladu z davčnimi predpisi, ki bodo veljali v času izplačila in o tem obvestila uporabnika. ZSES bo uporabniku na TRR nakazala neto znesek, upoštevaje relevantna davčne predpise v veljavi ob izplačilu. Uporabnik je dolžan spremljati relevantne davčne predpise in izvesti tiste aktivnosti v zvezi s prejemom plačila pogodbenih obresti, ki mu je ob vsakokratnem izplačilu nalaga relevantna davčna zakonodaja.

5. člen

ZSES bo uporabniku za zavarovanje prejetega posojila izročila v posojilni pogodbi določene instrumente zavarovanja v roku, ki je določen v posojilni pogodbi.

V primeru, ko so kot predmet zavarovanja terjatve uporabnika dogovorjene bianco menice ZSES, se uporabnik zavezuje prejete bianco menice vrniti ZSES najkasneje v roku 15 dni od prejema popolnega poplačila vseh dogovorjenih terjatve uporabnika do ZSES iz posojilne pogodbe.

IV. ZBIRANJE IN ODBELAVA OSEBNIH PODATKOV, VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

6. člen

ZSES bo za namene sklenitve in izpolnjevanja obveznosti po posojilnih pogodbah zbirala in obdelovala osebne podatke uporabnikov, ki so fizične osebe, ki so zajeti v povpraševanju uporabnika oziroma kasnejših pisnih obvestilih, ki jih bo uporabnik posredoval ZSES za namene izvrševanja pogodbe. ZSES bo tako zbrane osebne podatke hranila najdlje do poteka roka, ki je z davčnimi in računovodskimi predpisi določen kot obvezen rok za hrambo teh podatkov, po poteku tega roka pa bo tako zbrane osebne podatke uporabnika uničila.

Osebne podatke, zbrane na podlagi te privolitve, obdelovali zaposleni upravljalca, za namene, določene v 2. točki te privolitve ter pristojna oseba za varstvo osebnih podatkov upravljalca. Obdelava osebnih podatkov temelji na točki b 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Uporabnik lahko pri ZSES kot upravljalcu uveljavlja pravice do dostopa do osebnih podatkov ter lahko kadarkoli zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov v skladu s predpisi ter omejitev uporabe ter lahko uveljavlja pravico do pritožbe pri nadzornem organu, vse v skladu s veljavnimi predpisi.

Stranki se dogovorita, da predstavlja vsebina pogodbenega razmerja, sklenjenega med uporabnikom in ZSES, poslovno skrivnost in da nobena od strank vsebine teh podatkov ne bo razkrivala nepooblaščenim tretjim osebam.

V. KONČNE DOLOČBE

7. člen

Eventualno neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ter neurejenost posameznega vprašanja po teh splošnih pogojev in po pogodbi ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost teh splošnih pogojev ali pogodbe ali takšnih listin kot celote. V primeru neveljavne določbe ali nezmožnosti izvrševanja nekaterih določb ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh splošnih pogojev ali pogodbi in/ali drugih listinah, se neposredno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. V kolikor tako vprašanje ni urejeno v Obligacijskem zakoniku, bo tako določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu pogodbenih strank.
Stranki sta sporazumni in si bosta prizadevali druga drugo medsebojno obveščati o vseh bistvenih okoliščinah, ki so povezane z izvrševanjem pravic in dolžnosti po teh splošnih pogojih in po sklenjeni posojilni pogodbi, hkrati pa se uporabnik zavezuje, da bo ZSES obvestil o spremembi naslova stalnega bivališča ter o drugih okoliščinah, ki bi bistveno vplivale na izvrševanje pravic in obveznosti po teh splošnih pogojih in po posojilni pogodbi.
V primeru nasprotja med določili teh splošnih pogojev in določili posojilne pogodbe, ki jo skleneta ZSES in uporabnik, veljajo določila posojilne pogodbe.
V primeru nesoglasja, ki bi morebiti nastalo pri izvrševanju posojilne pogodbe in ki ga stranki nebi zmogli razrešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče, ki je pristojno glede na sedež ZSES.

ZADRUGA SONČNIH ELEKTRARN SLOVENIJE