Sončne elektrarne za samooskrbo poskrbijo za proizvodnjo lastne električne energije, taka sončne elektrarna je priključena na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe.

Samooskrba pokriva lastno porabo električne energije, se pravi, na streho se inštalira takšna velikost sončne elektrarne, ki zadostuje potrebam posameznega gospodinjstva.

Sistem sončnih elektrarn za samooskrbo deluje po sistemu net-metering t.j. neto meritev. Takšna sončna elektrarna je namenjena pokrivanju lastnih potreb posameznega gospodinjstva, tako se na streho montira takšna velikost sončne elektrarne, ki zadostuje porabi gospodinjstva po električni energiji. Viški in manjki se uravnavajo preko omrežja, katero skrbi da ni motenj pri oskrbi z električno energijo in le-to skladišči za nas.

Če stvar poenostavimo – čez leto, ko je več sončnih ur, sončna elektrarna proizvede več električne energije, kot jo v hiši porabimo, takrat se ta višek proizvedene električne energije ” skladišči ” v omrežju; v tistih mesecih, ko je sončnih ur manj, naša potreba po električni energijo pa višja, te viške, ki smo jih proizvedli čez bolj sončne mesece, vzamemo nazaj iz omrežja. Pomembno pri net-meteringu oziroma samooskrbi je, da se naredi obračun med oddano in prevzeto električno energijo (kWh) enkrat letno, ob koncu obračunskega obdobja.

Pri sistemu samooskrbe je najbolj pomembno to, da se čim bolj natančno izračuna vaša poraba po električni energiji.

Želite izračun investicije sončne elektrarne za samooskrbo vašega doma?

Pošljite nam podatke za izračun in naši strokovnjaki vam bodo pripravili izračun stroškov in vam pripravili načrt investicije.

Izpolnite obrazec za izračun investicije

Obrazec za izračun investicije

Ali pokličite na 030 310 977

Za gospodinjstva in male poslovne odjemalce

Sončne elektrarne so namenjene gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem. Največja nazivna moč naprave ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta.

Zelena energija, ki zmanjša CO2 emisije

Sončna energija spada med obnovljive vire energije, gre za trajni vir z enormnim potencialom, ki ga pri samooskrbi lahko urporabimo za enegetsko neodvisnost svojega doma ter s tem tudi pripomorete k bolj zelenemu svetu in zmanjševanju emisij CO2.

V kolikor vas zanimajo še podrobnejša določila, si lahko preberete Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uredbo preberite tukaj)!

SUBVENCIJA EKO SKLADA

Pri izdelavi sončne elektrarne za samooskrbo vam je na voljo tudi nepovratna finančna spodbuda oz. pomoč, ki vam jo dodeli EKO SKLAD. Vlogo vam uredimo mi.

Postopek postavitve sončne elektrane za samooskrbo (net-metering)

1. VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV SAMOOSKRBE

Investitor ( ali njegov pooblaščenec ZSES) pošlje distribucijskemu podjetju izpolnjeno Enotno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev (6. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz DO električne energije, Uradni list RS, št. 126/07 (v nadaljevanju: SPDO)), v katerem navede, za katerim merilnim mestom odjema želi priključiti proizvodni vir kot samooskrbo (če MM za odjem že obstaja)

Priloge:

 • IDZ elektrarne (ali enopolna shema od priključnega mesta na DO do točke vključitve samooskrbe na interno omrežje; zaščita na ločilnem mestu; vrsta, število in moč razsmernikov in panelov).
 • pooblastilo lastnika objekta / parcele, kjer bo elektrarna nameščena, v kolikor vlagatelj ni ista oseba kot je lastnik objekta / parcele

2. IZDAJA SOGLASJA IN IZDELAVA PONUDBE ZA IZVEDBO NA KLJUČ

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti (SPDO, SONDO). Predpiše tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev proizvodnega vira kot samooskrba objekta. Na podlagi tehničnih pogojev vam izdelamo konkretno ponudbo za izdelavo vaše sončne elektrarne.

3. VLOGA ZA SKLENITEV POGODBE O PRIKLJUČITVI (OVE)

Proizvajalec oz njegov pooblaščenec mora pred izvedbo priključka z distribucijskim podjetjem skleniti Pogodbo o priključitvi, s katero se urejajo medsebojna razmerja, povezana s priključitvijo elektrarne na distribucijsko omrežje, finančni stroški, povezani s priključitvijo na omrežje in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.  Vloga se odda na pristojno Elektro službo za lokacijo kjer se namerava postavit elektrarna.

4. VLOGA ZA IZDAJO POGODBE O SAMOOSKRBI

Vlogo za izdajo Pogodbe o samooskrbi podamo k vašemu obstoječemu ponudniku ali na vašo željo k novemu ponudniku električne energije.

 • ADRIAPLIN d.o.o.
 • CRODUX ENERGIJA, d.o.o.
 • E3 d.o.o.
 • ECE d.o.o.
 • ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.
 • ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o.
 • ENERGENTI PLUS d.o.o.
 • ENERGIA GAS AND POWER d.o.o.
 • ENERGIJA DIREKT d.o.o.
 • ENERGIJA PLUS d.o.o.
 • GEN ENERGIJA d.o.o.
 • GEN-I d.o.o.
 • GORENJSKE ELEKTRARNE d.o.o.
 • HEP ENERGIJA d.o.o.
 • HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
 • INTERENERGO d.o.o.
 • JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
 • LOGO ENERGIJA d.o.o.
 • PETROL ENERGETIKA d.o.o.
 • PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, d.d.
 • RWE LJUBLJANA d.o.o.
 • SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
 • TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

5. IZVEDBA IN NADZOR POSTAVITVE SONČNE ELEKTRARNE

Nadzor nad izdelavo priključka investitor najmanj 8 dni pred pričetkom del, pisno ali ustno, sporoči na OE SDO, Služba za distribucijsko operativo (na posameznem nadzorništvu).

Montaža

Izkušeni monterji vam postavijo sončno elektrarno za samooskrbo v roku 1-2 dni, odvisno od lokacije namestitve (streha na stanovanjski zgradbi ali gre za enostavni objekt kot je nadstrešek, kozolec,…). Nosilno konstrukcijo sestavljajo profili iz aluminijevih legur, s pritrdilnim priborom za fotonapetostne module in utorom za kabelske povezave med moduli ter elementi za pritrditev konstrukcije na streho. Konstrukcija se pritrdi na nosilno konstrukcijo strehe, tako, da kritina ni nosilni element konstrukcije.

PV moduli

Uporabljamo izključno PV module priznanih svetovnih proizvajalcev, kateri dajejo minimalno 20 let garancije na svoje izdelke.

Razsmernik in optimizatorji

Vgrajujemo razsmernike in optimizatorje od izraelskega proizvajalca Solar Edge. Sistemi z verižnimi razsmerniki predstavljajo moderen pristop h gradnji sončnih elektrarn. Vsako polje modulov je priključeno na svoj verižni razsmernik moči nekaj kW. Tako je za vsako polje poskrbljeno, da ta skupina deluje najbolj optimalno. Na ta način so izgube zaradi odstopanj posameznih modulov minimalne.

Merilni in nadzorni sistemi

Omogoča merjenje vseh potrebnih veličin, z možnostjo izpisa le te teh v obliki grafov in tabel. Programska oprema merilnega sistema omogoča dostop do vse statistike in vseh trenutnih parametrov razsmernikov za opazovanje, primerjavo in nadzor.

6. PREVZEM IN PRIKLOP ELEKTRARNE

Pred prevzemom in priklopom MM samooskrbe mora proizvajalec ali investitor predložiti dokumente v pristojno nadzorništvo z naslednjimi dokumenti:

 • Veljavno SZP in veljavno PoP (obojestransko podpisana in plačani stroški);

Naprave za samooskrbo in da je naprava za samooskrbo skladna z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE (izjava v prilogi)

V pristojnem nadzorništvu se opravi še vpis o izvedenem nadzoru priključka, ki ga morata podpisati odgovorna oseba za izvedbo nadzora nad izgradnjo priključka in lastnik SZP. Referent na pristojnem nadzorništvu po prejetju vseh potrebnih dokumentov s strani investitorja obvesti Pooblaščeno osebo za prevzem in priklop proizvajalcev na OE SU, SMEE, ki se z investitorjem oz. lastnikom SZP dogovori za točen termin prevzema in priklopa MM. V ta namen mora investitor oz. lastnik SZP na Vlogi za priključitev obvezno navesti kontaktne podatke, na katere bo dosegljiv.

 • Izjavo proizvajalca proizvodne naprave za samooskrbo, da so zaščite v proizvodni napravi nastavljene skladno s standardom SIST EN 50438,
 • Navodila za uporabo naprave za samooskrbo v slovenskem jeziku,
 • Pogodbo o samooskrbi za obstoječe (ali novo) merilno mesto sklenjeno z dobaviteljem,
 • Vlogo za priključitev in uporabo sistema (v primeru prve priključitve merilnega mesta za odjem predložiti vse navedene priloge)

7. SUBVENCIJA EKO SKLADA

Delež stroškov nakupa in montaže samooskrbne sončne elektrarne vam lahko krije EKO sklad, vlogo pa vam uredimo mi.

Želite izračun investicije sončne elektrarne za samooskrbo vašega doma?

Pošljite nam podatke za izračun in naši strokovnjaki vam bodo pripravili izračun stroškov in vam pripravili načrt investicije.

Izpolnite obrazec za izračun investicije

Obrazec za izračun investicije

Ali pokličite na 030 310 977

Naše ostale storitveVSE STORITVE

Članom zbornice so po odličnih cenah na voljo storitve, ki zraven postavitve sončne elektrarne, omogočajo tudi nemoteno dolgotrajno delovanje sončne elektrarne.

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

Cenejša dobava in montaža opreme za člane zadruge!

VZDRŽEVANJE IN SERVIS SONČNIH ELEKTRAN

Sončna elektrarna mora v skladu z Energetskih zakonom imeti strokovno usposobljenega posluževalca. Zadruga lahko opravlja posluževanje namesto lastnika.

DRUGE STORITVE

Administrativna pomoč in podpora pri vseh vrstah dokumentacije.