PREDSTAVITEV UPRAVIČENOSTI IN POSTOPEK VLAGANJ V PROJEKTE IZGRADNJE NOVIH SONČNIH ELEKTRARN

Želimo vas seznaniti s podrobnostmi množičnega financiranja (CROWDFUNDING) projektov izgradnje novih sončnih elektrarn na strehah različnih objektov (vrtcev, šol, domov starejših občanov, večjih poslovnih zgradb ipd.).

Pred vašo dokončno odločitvijo o vlaganju v projekte izgradnje sončnih elektrarn je pomembno, da se seznanite s ključnimi informacijami o naložbenih pogojih, tveganjih in zagotovljenem izplenu na vložena sredstva.

UVOD

Množično financiranje (CROWDFUNDING) oziroma skupinske naložbe so alternativni model financiranja, s pomočjo katerega se lahko izvedejo projekti in/ali izdelajo izdelki, za katere se pred tem zbirajo finančni prispevki različnih velikosti (mikro, mezo, makro) in v katere lahko prispeva svoj vložek veliko število vlagateljev (fizičnih oseb, podjetij, skladov, javnih zavodov …).

CROWDFUNDING temelji na posojilih in vključuje izposojo finančnih sredstev med zainteresiranimi stranmi, v našem primeru med vlagatelji, ki želijo vlagati v obnovljive vire energije ter Zadrugo sončnih elektrarn Slovenije, ki bo s pomočjo teh vložkov in z veliko znanja ter izkušenj lahko zgradila nove sončne elektrarne.

NOSILEC PROJEKTOV

Nosilec projektov bo Zadruga sončnih elektrarn Slovenije (v nadaljevanju ZSES) kot izvajalec, s sedežem na Ptuju, Slomškova ulica 4, 2250 Ptuj, D.Š. SI67355633, M.Š. 6618413000.

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o. je bila ustanovljena na Ptuju, dne 21. 2. 2014, s podpisanimi pristopnicami lastnikov trinajstih sončnih elektrarn na ustanovitvenem občnem zboru. Dobavljamo in montiramo sončne elektrarne na ključ tako, da poskrbimo za celoten proces: predstavitev idejnega projekta, zbiranje finančnih sredstev, priprava projekta izvedbe, priprava začetnih vlog z oddajo le-teh na pristojno elektro službo, izvedba vseh ostalih administrativnih del (priprava in oddaja vlog na EKO SKLAD za nepovratna finančna sredstva, vloge za EKO kredit, …), dobava materialov, montaža sončne elektrarne in kasneje vzdrževanje, uveljavljanje garancij, prodaja električne energije in 24-urni nadzor nad delovanjem SE. Izvajamo vse, kar sončna elektrarna v svoji življenjski dobi potrebuje, da lahko deluje kolikor je najbolj mogoče.

Montiramo sončne elektrarne po principu ”Net metering”, in sicer sončne elektrarne za samooskrbo, sončne elektrarne za lastno rabo, ki funkcionirajo po ”PX3 shemi”, ter sončne elektrarne, ki so namenjene izključno za prodajo električne energije.

Naš naslednji korak k boljši ter bolj zeleni prihodnosti pa so skupnostne elektrarne, ki jih bomo gradili s pomočjo CROWDFUNDINGA.

Naše poslanstvo je:

 • pomoč posameznikom in institucijam pri uporabi, naložbah ter razvoju obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE);
 • želja po povečanju družbene osveščenosti po potrebnem zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje;
 • zagotavljanje konkretnih tehničnih rešitev in tehnične podpore za razvoj projektov na področju OVE.

Vse informacije o zadrugi najdete na spletnem naslovu: www.zses.si

OPIS PROJEKTA

Več podrobnosti o lokaciji in velikosti prve sončne elektrarne, ki bo zgrajena s pomočjo CROWDFUNDINGA, sledi v kratkem. Trenutno smo v fazi pridobivanja potrebnih dovoljenj in soglasij.

Če želite biti obveščeni med prvimi, izpolnite obrazec in obvestili vas bomo s klicem ali e-pošto. (OBRAZEC: ime in priimek, telefon, e-mail)

NAMEN PROJEKTOV

Projekti za postavitev sončnih elektrarn na strehah različnih objektov bodo izvedeni v skladu z interesi lastnikov posameznih stavb z namenom, da se začnejo samooskrbovati z lastno električno energijo, ki bi se proizvajala na strehi njihovega objekta ter zelenih investitorjev, ki bodo varno in dobičkonosno vložili lastna sredstva. Ti projekti bodo nesporno pripomogli k ohranjanju okolja, saj imajo nanj minimalen oz. ničen vpliv v primerjavi z ostalimi energenti, ki so nam na voljo.

Projekti bodo usmerjeni v postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo, ki bodo v glavnem pokrivale potrebo po električni energiji ene ali več stavb, ki so na skupnem merilnem mestu. Morebitni viški proizvedene električne energije bi se lahko po dogovoru z ”odjemalci” električne energije pošiljali v omrežje.

V naprednih evropskih državah temelji razvoj obnovljivih virov energije prav na tem, da se državljani aktivno vključujejo v proces izgradnje novih sodobnih naprav za proizvodnjo zelene električne energije.

Naši projekti bodo delovali po enakem principu s ciljem, da bi v ta model, ki zajema naložbo državljanov v obnovljive vire energije, vključili čim več posameznikov, s poudarkom na principu mikro posojil vlagateljev.

Dolžnost ZSES je, da izdela vse projekte, montira in sprejme potrebne ukrepe za zagon sončne elektrarne in da se dogovori o uporabi omrežja, na katerega bo elektrarna priključena, z lastnikom ali upravljalcem.

Vračilo posojila posameznikom bo sestavljeno iz dveh postavk: prvi del povračila bo prihajal iz računov, ki jih bo stavba (na kateri bo postavljena sončne elektrarna) plačevala za porabljeno zeleno električno energijo, drugi del pa bo prihajal iz prodaje viškov/presežkov (ki jih bo ustvarjala sončna elektrarna) na trgu električne energije.

Skupni stroški projekta bodo vključevali:

 • priprava in spletna predstavitev idejnega projekta posamezne sončne elektrarne;

 • vodenje projekta:

  • priprava in izdelava projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne,
  • pridobitev potrebnih dovoljenj,
  • dobava kvalitetne opreme in ostalih naprav za sončno elektrarno,
  • montaža,
  • zaključna dokumentacija,
 • redno vzdrževanje (pregledi na terenu in servisiranje);

 • dnevno spletno spremljanje delovanja SE;

 • zavarovanje in

 • administrativni stroški.

Znesek posameznega projekta, ki bo izračunan za vsak projekt posebej, se bo predvidoma v večini primerov financiral z dolgoročnimi mikro posojili, ki bodo zbrana s strani velikega števila vlagateljev.

Zadruga bo s posameznim lastnikom ali upravljavcem stavbe, na kateri bo sončna elektrarna postavljena, sklenila pogodbo o dobavi električne energije. Nato bo za obdobje 15 let mesečno izstavljala račun za porabljeno električno energijo. Denar, ki bo prihajal na TRR ZSES iz računov za prodano električno energijo, bo namenjen odplačilu posojil vlagateljev. Po petnajstih letih bo elektrarna postala last stavbe, na kateri bo postavljena.

Sončna elektrarna bo v času odplačevanja posojil v lasti nosilca projekta, to je Zadruge sončnih elektrarn Slovenije. Vsak vlagatelj bo solastnik, ki bo imel vpisan svoj solastniški delež na elektrarni. Ta se bo izračunal na osnovi višine vložka. Vložek bo izražen v kW.

Solastniški deleži bodo v veljavi, dokler se ne bo poplačala glavnica vložka s pripadajočimi obrestmi.

Vsak projekt se bo vodil posamezno, karakteristike bodo določene za vsak projekt posebej in objavljene pred začetkom vlaganj.

FINANCIRANJE PROJEKTOV IN NALOŽBE

Kot je bilo že zapisano, je torej sofinanciranje izgradnje sončne elektrarne možno načrtovati z množičnim financiranjem, v katerem lahko sodelujejo vsi zainteresirani posamezniki in pravne osebe.

Množično financiranje ali skupinsko vlaganje je alternativni model financiranja, s katerim se zbirajo finančni prispevki več posameznikov za različne projekte.

Množično financiranje na podlagi mikro posojil vključuje izposojo finančnih sredstev med deležniki, v tem primeru med posamezniki in ZSES.

Vsak vlagatelj v posamezen projekt, ki ga razpiše ZSES, kot posojilodajalec podpiše dolgoročno in namensko pogodbo o danem posojilu. Odplačilo posojila se opravi z odplačilom letnih rent v pogodbenem obdobju 10 let, pri čemer prva anuiteta zapade eno leto po datumu plačila posojila.

Ključni elementi posojilne pogodbe:

 • minimalni znesek posojila vlagatelja je 150 € (sto petdeset evrov) na vlagatelja;
 • najvišji znesek posojila: ni omejitve;
 • pogodbene obresti za izposojena sredstva znašajo 36 % letno;
 • rok vračila posojila je 10 let v enakih letnih anuitetah;
 • prva anuiteta zapade v plačilo v roku enega leta od datuma plačila posojila;

vsako posojilo je strogo namensko in se lahko uporablja izključno za izvedbo naložbe v sončne elektrarne na strehah, ki bodo navedene v posameznem razpisanem projektu;
znesek posojila se plača na poseben projektni račun, ki je namenjen le projektom, ki bodo izvedeni preko CROWDFUNDINGA, dokler ne bo dosežen postavljen znesek, ki je potreben za financiranje in dokončanje projekta.

ZSES ima pravico odpovedati pogodbo brez odškodninske odgovornosti in vrniti vlagatelju znesek vplačanega posojila, če do datuma, ki je določen za končni datum zbiranja potrebnih sredstev za posamezni projekt, ni zbranih vseh sredstev, ki so bila določena za realizacijo projekta.

Finančna sredstva za izplačilo anuitet bodo prihajala iz sredstev, ki jih bomo pridobili s fakturiranjem računov za proizvedeno in prodano električno energijo, in sicer prvič iz računa posredovanega lastnikom stavb, na katerih bodo zgrajene sončne elektrarne, in drugič iz proizvedenih viškov električne energije, ki se bodo pošiljali in prodali v omrežje. Pridobljena finančna sredstva od prodaj bodo namenjena za poplačilo naložbe za odplačevanje posojil vlagateljem.

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz posojilne pogodbe, niso vrednostni papirji in v tem smislu ne obstaja sekundarni trg.

ZAKONSKI PREDPISI, KI SO POVEZANI Z NALOŽBAMI

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o. bo v individualnih pogodbah o posojilu in njegovem izplačilu upoštevala vse predpise, ki se nanašajo na to področje.

POZITIVNI UČINKI PROJEKTA

Eden izmed mnogih pozitivnih učinkov, ki jih imajo takšni projekti s področja OVE, je zagotovo zmanjševanje stroškov prejemnika tako proizvedene električne energije. Še pomembnejši razlog pri odločanju ljudi za take zelene naložbe pa je zagotovo sodelovanje v izjemno pomembnem in globalnem zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

Za lažjo predstavo, sončna elektrarna v velikosti 100kW v enem letu proizvede povprečno 105 MWh zelene električne energije ter tako zmanjša emisijo CO2 za okoli 500 ton letno (oziroma 7.500 ton v 15 letih).

Takšni projekti bodo pripomogli tudi k trajnostnemu energetskem razvoju posameznih mest in navsezadnje celotne države oz. celega sveta.

Za več informacij nas kontaktirajte

Izpolnite kontaktni obrazec

Kontaktni obrazec

Pošljite e-pošto na info@zses.si
ali nas pokličite na (02) 787 88 76

Druge storitve Zadruge sončnih elektrarn Slovenije

Članom zbornice so po odličnih cenah na voljo storitve, ki zraven postavitve sončne elektrarne, omogočajo tudi nemoteno dolgotrajno delovanje sončne elektrarne.

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

Cenejša dobava in montaža opreme za člane zadruge!

Več informacij

VZDRŽEVANJE IN SERVIS SONČNIH ELEKTRAN

Sončna elektrarna mora v skladu z Energetskih zakonom imeti strokovno usposobljenega posluževalca. Zadruga lahko opravlja posluževanje namesto lastnika.

Več informacij

DRUGE STORITVE

Administrativna pomoč in podpora pri vseh vrstah dokumentacije.

Več informacij