PREDSTAVITEV UPRAVIČENOSTI IN POSTOPEK VLAGANJ V PROJEKTE IZGRADNJE NOVIH SONČNIH ELEKTRARN

VARNA NALOŽBA V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

Z največjim veseljem vam sporočamo, da je končno prišel čas, ko vas lahko seznanimo z dolgo pričakovano novostjo – crowdfundingom (množičnim/skupnim vlaganjem) v izgradnjo novih sončnih elektrarn. Vlaganje v sončno elektrarno v obliki posojila vam zagotavlja vračilo glavnice po x-letnih + letna izplačilo pripadajočih obrasti. (Za višino posojil s pripadajočimi obresti glej aktualen razpis).

Gre za projekte pri katerem sta v ospredju finančna in ekološka nota.

UVOD

Pri naših projektih množičnega/skupnega vlaganja gre za projekte izgradnje novih sončnih elektrarn na strehah različnih objektov (industrijske cone, vrtci, šole, domovi starejših občanov, večje poslovne zgradbe ipd.).

Pred vašo dokončno odločitvijo o vlaganju v projekte izgradnje sončnih elektrarn je pomembno, da se seznanite s ključnimi informacijami o naložbenih pogojih, tveganjih in zagotovljenem izplenu na vložena sredstva.

Množično financiranje (ang. crowdfunding) oziroma skupinske naložbe so alternativni model financiranja, s pomočjo katerega se lahko izvedejo projekti, za katere se pred tem zbirajo finančni prispevki različnih velikosti in v katere lahko prispeva svoj vložek veliko število vlagateljev (fizičnih oseb, podjetij, skladov, javnih zavodov …).

CROWDFUNDING temelji na posojilih in vključuje izposojo finančnih sredstev med zainteresiranimi stranmi, v našem primeru med vlagatelji, ki želijo vlagati v obnovljive vire energije ter Zadrugo sončnih elektrarn Slovenije z.o.o., ki bo s pomočjo teh vložkov in z veliko znanja ter izkušenj lahko zgradila nove sončne elektrarne.

NOSILEC PROJEKTOV

Nosilec projektov bo Zadruga sončnih elektrarn Slovenije – ZSES z.o.o. (v nadaljevanju ZSES) kot izvajalec, s sedežem na Ptuju, Slomškova ulica 4, 2250 Ptuj, D.Š. SI67355633, M.Š. 6618413000.

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije – ZSES z.o.o. je bila ustanovljena na Ptuju, dne 21. 2. 2014, s podpisanimi pristopnicami lastnikov trinajstih sončnih elektrarn na ustanovitvenem občnem zboru.

Ena izmed naših glavnih dejavnosti je dobava in montaža sončnih elektrarn na ključ. Naše delo je, da poskrbimo za celoten proces: predstavitev idejnega projekta, zbiranje finančnih sredstev, priprava projekta izvedbe, priprava začetnih vlog z oddajo le-teh na pristojno elektro službo, izvedba vseh ostalih administrativnih del (priprava in oddaja vlog za EKO SKLAD – nepovratna finančna sredstva, vloge za kredit, …), dobava materialov, montaža sončne elektrarne in kasneje vzdrževanje, uveljavljanje garancij, prodaja električne energije in 24-urni nadzor nad delovanjem SE. Izvajamo vse, kar sončna elektrarna v svoji življenjski dobi potrebuje, da lahko deluje kolikor je najbolj mogoče.

Montiramo sončne elektrarne po principu ”Net metering” – to so sončne elektrarne za samooskrbo, sončne elektrarne za lastno rabo in prodajo viškov, ki funkcionirajo po ”PS.2 shemi”, ter sončne elektrarne, ki so namenjene izključno za prodajo električne energije po ”PS.1 shemi”.

Naš naslednji korak k boljši ter bolj zeleni prihodnosti pa so skupnostne elektrarne, ki jih bomo gradili s pomočjo CROWDFUNDINGA.

Naše poslanstvo je:
• pomoč posameznikom in institucijam pri uporabi, naložbah ter razvoju obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE);
• želja po povečanju družbene osveščenosti po potrebnem zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje;
• zagotavljanje konkretnih tehničnih rešitev in tehnične podpore za razvoj projektov na področju OVE.

Vse informacije o zadrugi najdete na spletnem naslovu: www.zses.si

NOSILEC PROJEKTOV

Projekti za postavitev sončnih elektrarn na strehah različnih objektov bodo izvedeni v skladu z interesi lastnikov posameznih stavb z namenom, da se začnejo samooskrbovati z lastno električno energijo, ki bi se proizvajala na strehi njihovega objekta ter ″zelenih investitorjev″, ki bodo varno in dobičkonosno vložili lastna sredstva. Ti projekti bodo nesporno pripomogli k ohranjanju okolja, saj imajo nanj minimalen oz. ničen vpliv v primerjavi z ostalimi energenti, ki so nam na voljo.

Projekti bodo usmerjeni v postavitev sončnih elektrarn, ki bodo v glavnem pokrivale potrebo po električni energiji ene ali več stavb, ki so na skupnem merilnem mestu. Morebitni viški proizvedene električne energije pa se bodo prodajali.

V naprednih evropskih državah temelji razvoj obnovljivih virov energije prav na tem, da se državljani aktivno vključujejo v proces izgradnje novih sodobnih naprav za proizvodnjo zelene električne energije.

Naši projekti bodo delovali po enakem principu s ciljem, da bi v ta model, ki zajema naložbo državljanov v obnovljive vire energije, vključili čim več posameznikov, s poudarkom na principu mikro posojil vlagateljev.

Dolžnost ZSES je, da izdela vse projekte, montira in sprejme potrebne ukrepe za zagon sončne elektrarne in da se dogovori o uporabi omrežja, na katerega bo elektrarna priključena, z lastnikom ali upravljalcem.

Vračilo posojila posameznikom bo sestavljeno iz dveh postavk: prvi del povračila bo prihajal iz računov, ki jih bo stavba (na kateri bo postavljena sončne elektrarna) plačevala za porabljeno zeleno električno energijo, drugi del pa bo prihajal iz prodaje viškov/presežkov (ki jih bo ustvarjala sončna elektrarna) na trgu električne energije.

Skupni stroški projekta bodo vključevali:
• priprava in spletna predstavitev idejnega projekta posamezne sončne elektrarne;
• vodenje projekta:
◦ priprava in izdelava projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne,
◦ pridobitev potrebnih dovoljenj,
◦ dobava kvalitetne opreme in ostalih naprav za sončno elektrarno,
◦ montaža,
◦ zaključna dokumentacija,
• redno vzdrževanje (pregledi na terenu in servisiranje);
• dnevno spletno spremljanje delovanja SE;
• zavarovanje in
• administrativni stroški.

Znesek posameznega projekta, ki bo izračunan za vsak projekt posebej, se bo predvidoma v večini primerov financiral z dolgoročnimi (lahko tudi kratkoročnimi) mikro posojili, ki bodo zbrana s strani velikega števila vlagateljev.

Zadruga bo s posameznim lastnikom ali upravljavcem stavbe, na kateri bo sončna elektrarna postavljena, sklenila pogodbo o dobavi električne energije. Nato bo za obdobje X let mesečno izstavljala račun za porabljeno električno energijo in v nekaterih primerih tudi račune za mesečne obroke za odplačilo postavljene sončne elektrarne. Tudi denar, ki bo prihajal na TRR ZSES iz računov za prodano električno energijo, bo namenjen odplačilu posojil vlagateljev. Po X letih bo elektrarna postala last stavbe, na kateri bo postavljena.

Sončna elektrarna bo v času odplačevanja posojil v lasti nosilca projekta, to je Zadruge sončnih elektrarn Slovenije.

Vsak projekt se bo vodil posamezno, karakteristike bodo določene za vsak projekt posebej in objavljene pred začetkom vlaganj.

KLJUČNI ELEMENTI POSOJILNE POGODBE

• minimalni znesek posojila vlagatelja je 500 €. Posojilo v višini 500,00* EUR je ekvivalent 1 sončnega modula v funkciji.
*Posojilna pogodba se sklepa za minimalni znesek 500,00 EUR oziroma večkratnik tega zneska, v odvisnosti od povpraševanja zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki ga je na podlagi razpisa prejela ZSES. Posojilna pogodba se po splošnih pogojih sklepa največ za znesek 10.000,00 EUR.
• pogodbene obresti za izposojena sredstva znašajo 3‒5 % letno (% se določijo pri razpisu posameznega projekta in so vezani na dolžino vezave);
• rok vračila posojila se določi na posameznem projektu;

Vsako posojilo je strogo namensko in se lahko uporablja izključno za izvedbo naložbe v sončne elektrarne na strehah, ki bodo navedene v posameznem razpisanem projektu;
znesek posojila se plača na poseben projektni račun, ki je namenjen le projektom, ki bodo izvedeni preko CROWDFUNDINGA. Sredstva se začnejo črpati šele, ko bo dosežen zahetvan znesek, ki je potreben za financiranje in dokončanje projekta.

ZSES ima pravico odpovedati pogodbo brez odškodninske odgovornosti in vrniti vlagatelju znesek vplačanega posojila, če do datuma, ki je določen za končni datum zbiranja potrebnih sredstev za posamezni projekt, ni zbranih vseh sredstev, ki so bila določena za realizacijo projekta.

ZAKONSKI PREDPISI, KI SO POVEZANI Z NALOŽBAMI

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije – ZSES z.o.o. bo v individualnih pogodbah o posojilu in njegovem izplačilu upoštevala vse predpise, ki se nanašajo na to področje.

POZITIVNI UČINKI PROJEKTA

Eden izmed mnogih pozitivnih učinkov, ki jih imajo takšni projekti s področja OVE, je zagotovo zmanjševanje stroškov prejemnika tako proizvedene električne energije.

Drugi je izredno donosna priložnost za vse posojilodajalce.

Najpomembnejši razlog pri odločanju ljudi za take zelene naložbe pa je zagotovo sodelovanje v izjemno pomembnem in globalnem zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

Takšni projekti bodo pripomogli tudi k trajnostnemu energetskem razvoju posameznih mest in navsezadnje celotne države oz. celega sveta.

Izpolnite kontaktni obrazec

Kontaktni obrazec

Pošljite e-pošto na info@zses.si
ali nas pokličite na 030 310 977

Naše ostale storitveVSE STORITVE

Članom zbornice so po odličnih cenah na voljo storitve, ki zraven postavitve sončne elektrarne, omogočajo tudi nemoteno dolgotrajno delovanje sončne elektrarne.

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

Cenejša dobava in montaža opreme za člane zadruge!

VZDRŽEVANJE IN SERVIS SONČNIH ELEKTRAN

Sončna elektrarna mora v skladu z Energetskih zakonom imeti strokovno usposobljenega posluževalca. Zadruga lahko opravlja posluževanje namesto lastnika.

DRUGE STORITVE

Administrativna pomoč in podpora pri vseh vrstah dokumentacije.